ISO 9001  DE HU
  • Őrszem Kft.
  • Őrszem Kft.
  • Őrszem Kft.
  • Őrszem Kft.
  • Őrszem Kft.
 
 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A jelen tájékoztatóban meghatározásra kerülnek azok a szabályok, amelyeknek megfelelÅ‘en  az Őrszem Vagyonvédelmi Iroda Magánnyomozó Kft. (Szolgáltató) a személyes adatait kezeli. 
A jelen tájékoztató szempontjából személyes adatnak minÅ‘sül a MegrendelÅ‘vel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, azonosságára jellemzÅ‘ ismeret -, valamint az adatból levonható, a MegrendelÅ‘re vonatkozó következtetés.
 
 1. Az adatkezelés elvei: az adatvédelem körében a Szolgáltató, mint adatkezelÅ‘ elsÅ‘dleges feladata, hogy meghatározza az általa kezelt MegrendelÅ‘i személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem Alaptörvényben lefektetett elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az elÅ‘fizetÅ‘i, illetve a szerzÅ‘déses adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását.
 
2. Az adatkezelés célja: a Szolgáltató, mint adatkezelÅ‘ kizárólag az alábbi célból kezelheti a MegrendelÅ‘ azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat: 
-          a Szolgáltatás nyújtása; 
-          a SzerzÅ‘dés létrehozása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése; 
-          a SzerzÅ‘désben meghatározott díjak számlázása, továbbá a SzerzÅ‘désbÅ‘l eredÅ‘ egyéb követelések érvényesítése.
 
3. A kezelt személyes adatok köre: a Szolgáltató a fenti célból az alábbi személyes adatok kezelésére jogosult: 
- az ElÅ‘fizetÅ‘/SzerzÅ‘dÅ‘ illetve MegrendelÅ‘ azonosításához szükséges neve, lakcíme, születésének helye és ideje, valamint anyja neve, adóazonosító száma, illetve egyéb azonosításra alkalmas személyi okmány (jogi személy esetén az azonosításához szükséges elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma), bankszámlaszáma; 
- a védendÅ‘ vagyontárgy/objektum, valamint a szerzÅ‘dés tárgyát képezÅ‘ szolgáltatás azonosítására alkalmas adatok, a védendÅ‘ vagyontárgy/objektum, valamint a szerzÅ‘dés tárgyát képezÅ‘ szolgáltatás jellemzÅ‘i és a MegrendelÅ‘ védendÅ‘ vagyontárgy/objektum, valamint a szerzÅ‘dés tárgyát képezÅ‘ szolgáltatás használatára vonatkozó jogcíme; 
- az igénybe vett Szolgáltatás típusa, az átjelzés módja, a szolgáltatáscsomag; 
- a SzerzÅ‘déses díjfizetéssel és díjtartozással összefüggÅ‘ adatok; 
- a SzerzÅ‘dés hatálya, a SzerzÅ‘dés felmondásával összefüggÅ‘ események; 
- minden egyéb olyan adat, amelyet a SzerzÅ‘dés tartalmaz, vagy amely a SzerzÅ‘dés teljesítése érdekben szükségessé válik.
 
4. Adatkezelés, adattovábbítás: A Szolgáltató a MegrendelÅ‘k személyes adatait bizalmasan, Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatkezelésre és adatvédelemre irányadó, mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelÅ‘en kezeli. 
A Szolgáltató a megkötött szerzÅ‘désekrÅ‘l, illetve az abban szereplÅ‘ adatokról nyilvántartást vezet. 
A Szolgáltató a szolgáltatási szerzÅ‘dés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a MegrendelÅ‘k azonosításához szükséges és elégséges személyes adatot. 
A MegrendelÅ‘ a Szolgáltatási szerzÅ‘dés aláírásával kifejezetten hozzájárul a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez – így különösen rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, összekapcsolásához, elemzéséhez - valamint az alábbiakban meghatározott személyek részére, feldolgozás céljából való átadásához, vagy további adatkezelés céljából történÅ‘ továbbításához. 
A Szolgáltató biztosítja, hogy a szolgáltatási szerzÅ‘dés hatálya alatt MegrendelÅ‘ bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból milyen személyes adatokat kezel. 
A Szolgáltató a jogszerűen kezelhetÅ‘ adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatja:
a. a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére; 
b. a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy jogsértÅ‘ felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkezÅ‘ hatóság részére 
c. vagy egyéb törvényi rendelkezése értelmében.
d. adatfeldolgozási szerzÅ‘dés alapján, a könyvelési feladatokat ellátó cégeknek.
e. munkavállalóknak, alvállalkozóknak
MegrendelÅ‘ a Szolgáltatási szerzÅ‘dés létrejöttével tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató a MegrendelÅ‘ díjtartozása esetén a MegrendelÅ‘ - díjkövetelés érvényesítéséhez szükséges – adatait követeléskezeléssel foglalkozó harmadik személyek részére jogosult átadni, illetve Szolgáltató az MegrendelÅ‘ elÅ‘zetes értesítése nélkül jogosult a MegrendelÅ‘vel létrejött szolgáltatási jogviszonyból származó MegrendelÅ‘vel szembeni valamennyi igényét (jogát, követelését) harmadik személyre átruházni. 
A Szolgáltató a MegrendelÅ‘t - erre vonatkozó, írásban bejelentett igénye esetén – a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, általa rögzített műszaki adatokról, kizárólag a MegrendelÅ‘re vonatkozó, saját adatok vonatkozásában tájékoztatja. 
A Szolgáltató reklamáció esetén a MegrendelÅ‘ számára betekintési lehetÅ‘séget biztosít saját adatai vonatkozásában, amelynek alapján a reklamáció jogossága eldönthetÅ‘. Ez a betekintési jog azt jelenti, hogy a MegrendelÅ‘ jogosult a Szolgáltató által rögzített műszaki adatokról, azonban kizárólag a saját adatok vonatkozásában írásos tájékoztatást kérni.
 
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: Cell-Kontír Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 9500 Celldömölk, Sági út 32.
Az Adatfeldolgozó az AdatkezelÅ‘vel kötött írásbeli szerzÅ‘dés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelÅ‘ idÅ‘tartamban kezeli, ezt követÅ‘en haladéktalanul törli.
 
5. Az adatkezelés idÅ‘tartama: a Szolgáltató a kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem a fentiekben rögzített célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt. 
A MegrendelÅ‘höz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minÅ‘sülnek, a Szolgáltató a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megÅ‘rzési idÅ‘ig tárolja. Ilyen dokumentumnak minÅ‘sülnek különösen: a SzerzÅ‘dések, azok módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok, ellenÅ‘rzések, beavatkozások bizonylatai, dokumentumai. Egyéb dokumentumok és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát a hatályos jogszabályok elÅ‘írásai szerint tárolja a Szolgáltató.
 
6. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések: a Szolgáltató mindent megtesz az általa kezelt elÅ‘fizetÅ‘i személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. 
A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok elÅ‘írásainak megfelelÅ‘en bizalmasan kezeli. Az adatokat – a továbbítás fentiekben meghatározott, engedélyezett körét meghaladóan - harmadik személyeknek nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetÅ‘vé mindaddig, amíg a MegrendelÅ‘ a szerzÅ‘désben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. A MegrendelÅ‘ a Szolgáltatási szerzÅ‘dés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató a szükséges adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja.
 
7. A MegrendelÅ‘ adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai, jogorvoslati lehetÅ‘ség: (kivonat a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénybÅ‘l)
Az érintettek jogai és érvényesítésük
14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelÅ‘nél
a) tájékoztatását személyes adatai kezelésérÅ‘l,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelezÅ‘ adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
15. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelÅ‘ tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idÅ‘tartamáról, az adatfeldolgozó nevérÅ‘l, címérÅ‘l és az adatkezeléssel összefüggÅ‘ tevékenységérÅ‘l, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérÅ‘l.
(2) Az adatkezelÅ‘ az adattovábbítás jogszerűségének ellenÅ‘rzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának idÅ‘pontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést elÅ‘író jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megÅ‘rzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség idÅ‘tartamát az adatkezelést elÅ‘író jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb idÅ‘tartam nem állapítható meg.
(4) Az adatkezelÅ‘ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idÅ‘ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthetÅ‘ formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérÅ‘ a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelÅ‘höz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerzÅ‘dés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelÅ‘ csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
(2) A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelÅ‘ írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelÅ‘ tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetÅ‘ségérÅ‘l.
(3) Az elutasított kérelmekrÅ‘l az adatkezelÅ‘ a Hatóságot évente a tárgyévet követÅ‘ év január 31-éig értesíti.
 
17. § (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelÅ‘ személyes adat az adatkezelÅ‘ rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelÅ‘ helyesbíti.
(2) A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári Å‘rizetbe kell adni.
(4) Törlés helyett az adatkezelÅ‘ zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetÅ‘, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetÅ‘, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
(5) Az adatkezelÅ‘ megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 
18. § (1) A helyesbítésrÅ‘l, a zárolásról, a megjelölésrÅ‘l és a törlésrÅ‘l az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellÅ‘zhetÅ‘, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
(2) Ha az adatkezelÅ‘ az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követÅ‘ 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelÅ‘ tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetÅ‘ségérÅ‘l.
 
19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külsÅ‘ és belsÅ‘ biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelÅ‘zése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekbÅ‘l, az Európai Unió jelentÅ‘s gazdasági vagy pénzügyi érdekébÅ‘l, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggÅ‘ fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelÅ‘zése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenÅ‘rzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Az érintett elÅ‘zetes tájékoztatásának követelménye
 
20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése elÅ‘tt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelezÅ‘.
(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése elÅ‘tt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrÅ‘l, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérÅ‘l, az adatkezelés idÅ‘tartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelÅ‘ a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetÅ‘ségeire is.
(3) KötelezÅ‘ adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés idÅ‘tartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelÅ‘k személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetÅ‘ségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.
Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelÅ‘re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelÅ‘, adatátvevÅ‘ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezÅ‘ adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
(2) Az adatkezelÅ‘ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idÅ‘n belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérÅ‘l a kérelmezÅ‘t írásban tájékoztatja.
(3) Ha az adatkezelÅ‘ az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrÅ‘l értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
(4) Ha az érintett az adatkezelÅ‘nek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelÅ‘ a (2) bekezdés szerinti határidÅ‘t elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétÅ‘l, illetve a határidÅ‘ utolsó napjától számított 30 napon belül - a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
(5) Ha az adatátvevÅ‘ jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történÅ‘ értesítés közlésétÅ‘l számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - a 22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelÅ‘ ellen. Az adatkezelÅ‘ az érintettet is perbe hívhatja.
(6) Ha az adatkezelÅ‘ a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevÅ‘ felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekrÅ‘l az adatkezelÅ‘tÅ‘l, amely felvilágosítást az adatkezelÅ‘ az adatátvevÅ‘ erre irányuló kérelmének kézbesítését követÅ‘ 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevÅ‘ a felvilágosítás megadásától, de legkésÅ‘bb az arra nyitva álló határidÅ‘tÅ‘l számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelÅ‘ ellen. Az adatkezelÅ‘ az érintettet is perbe hívhatja.
(7) Az adatkezelÅ‘ az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevÅ‘ részére, ha az adatkezelÅ‘ egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Bírósági jogérvényesítés
 
22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevÅ‘ az adatkezelÅ‘ ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelÅ‘ köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történÅ‘ adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevÅ‘ köteles bizonyítani.
(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elÅ‘tt is megindítható.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelÅ‘t a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevÅ‘ által kért adat kiadására kötelezi.
(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevÅ‘ kérelmét elutasítja, az adatkezelÅ‘ köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétÅ‘l számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelÅ‘ köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevÅ‘ a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidÅ‘n belül nem fordul bírósághoz.
(7) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelÅ‘ azonosító adatainak közzétételével történÅ‘ - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
Kártérítés és sérelemdíj
 
23. § (1) Ha az adatkezelÅ‘ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
(2) Ha az adatkezelÅ‘ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelÅ‘tÅ‘l sérelemdíjat követelhet.
(3) Az érintettel szemben az adatkezelÅ‘ felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelÅ‘ köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelÅ‘ mentesül az okozott kárért való felelÅ‘sség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül esÅ‘ elháríthatatlan ok idézte elÅ‘.
(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhetÅ‘ a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 

^ Fel az oldal tetejére

 

Ha kérdése, véleménye lenne bármely termékünk vagy szolgáltatásunk kapcsán, írjon bátran vendégkönyvünkbe. Vendégkönyv

Partnereink

Pannónia-Security Kft.

Nyugat Magyarországi Tűz-, Munka- és Környezetvédelmi Kft.

Marcalgergelyi Joó-tó horgásztó